Få 1 gratis ved kjøp av 5. Rabattkode: RABATT5FOR4

Salgsbetingelser

Yndestrikk.no er en nettbutikk for salg av strikkeoppskrifter og strikkehefter i PDF-format, samt strikkehefter og prosjektposer som fysisk vare. Oppskriftene er kun til privat bruk og skal ikke kopieres, videreselges eller deles på annen måte.

 

Kontaktinfo:
Yndestrikk ANS
Kontaktperson: Ellinor Good
Tlf: 99437351
Adresse: Skjærpevegen 12b, 4342 Undheim
E-post: yndestrikk@gmail.com

1. Partene
Selger er yndestrikk.no v/Ellinor Good og Kristine Urdal, betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Organisasjonsnummer: 924 449 780

2. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Salgs og leveringsbetingelser
Nå du har bestilt en digital oppskrift vil du motta en ordrebekreftelse på e-post innen kort tid. Denne e-posten inneholder en link til oppskriften som PDF-fil. Merk at du må oppgi korrekt e-postadresse for å få denne linken på korrekt e-postadresse. Det anbefales å laste ned og lagre PDF-filen(e) på et trygt sted.

Det er viktig å merke seg at oppskriftene kun er til privat bruk. Oppskriftene skal ikke kopieres, videreselges eller deles på annen måte. Salg av produkter laget etter oppskrift skal heller ikke finne sted uten særskilt samtykke fra Yndestrikk.

4. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

6. Angrerett
Du som kunde er ansvarlig for å legge riktig produkt i handlekurven når du gjennomfører kjøp av digitale oppskrifter. Det er ikke angrerett på PDF-filer kjøpt fra nettsiden.


Åpent kjøp og angrerett på kjøp av fysisk vare.

Du har 14 dagers åpent kjøp og angrerett fra du har mottatt en fysisk vare. Retur forutsetter at varen er ubrukt og i samme stand som da du mottok den.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Retur av fysisk vare
Hvis du ønsker å returnere varen i henhold til våre kjøpsvilkår så må du sende en e-post til: yndestrikk@gmail.com. E-posten må inneholde kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å returnere varen, samt dine personlige opplysninger og ordrenr. Du vil få et angrerettskjema tilsendt på e-post som må fylles ut og sendes i posten sammen med varen.

Kunden må selv betale returporto, og det er ditt ansvar at vi mottar pakken. Du kan velge selv om du vil ha pengene tilbake eller om du vil bytte til en ny vare dersom vi har varen på lager. Vi sender ut en bekreftelse på e-post så snart returen er mottatt og behandlet. TIlbakebetalingen vil være tilgjengelig på kortet ditt/din paypal-konto i løpet av 3-5 virkedager.


Reklamasjon på fysisk vare
Hvis du finner feil eller mangler ved varen du har kjøpt må du sende en e-post innen 30 dager. E-posten må inneholde en kort beskrivelse av hva som er feil med varen, samt dine personlige opplysninger og ordrenr. Du vil få tilsendt et reklamasjonsskjema på e-post som må fylles ut og sendes i posten sammen med varen. Du vil få en e-post så snart vi har mottatt og behandlet reklamasjonen din. Du kan selv velge om du ønsker ny vare eller pengene tilbake. Dette må da informeres om i e-posten så vi kan sjekke lagerbeholdningen. Pengene vil være tilgjengelig på kortet ditt/din paypal-konto i løpet av 3-5 virkedager. Du vil få fraktkostnaden tilbakebetalt ved reklamasjon.

7. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

8. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Porto
Ved bestilling av fysiske varer vil vi sette en fraktpris i tråd med prisene til posten.no og den avhenger av størrelse og vekt på pakken.

Hvis du har spørsmål kontakt oss på e-post: yndestrikk@gmail.com